บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ。 มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัคร ม.40 ได้ไหม รับเงิน 5000 บาท

4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-primary ,. important;border-left:1px solid rgba var --vs-primary ,1! 2s ease-out;z-index:100;font-size:1. important;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-light ,1 ,rgba var --vs-light ,. important;border:2px solid rgba var --vs-light ,1! important;color:rgba var --vs-dark ,1! 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba 255,71,87,. 4s ease infinite alternate;animation:sound 1. 1s infinite;animation:rotateOpacity 1s ease. 4 ;-webkit-box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-success ,. important;border-left:3px solid rgba var --vs-success ,1! important;border-left:1px solid transparent! important;border:3px solid rgba var --vs-primary ,1! 15 ;background:rgba var --vs-warning ,. 2 ;background:rgba var --vs-primary ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-success ,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-danger ,. important;border-left:1px solid transparent! 4 ;background:rgba var --vs-primary ,. important;background:rgba var --vs-light ,. 9 ;transform:translate -10px scale. important;border:2px solid rgba var --vs-success ,1! 084-527-1651• 05 ;box-shadow:0 10px 15px -10px rgba 0,0,0,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba 255,186,0,. important;border:2px solid rgba var --vs-dark ,1! important;background:rgba var --vs-danger ,1! 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-light ,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba 255,71,87,. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 30,30,30,. 1 ;box-shadow:0 5px 25px 0 rgba 0,0,0,. 3s ease;border-left:1px solid rgba 0,0,0,. 05 ;box-shadow:0 10px 15px -10px rgba 0,0,0,. 65rem;overflow:hidden;-webkit-transition:all. 8,0,1,1 ;animation-timing-function:cubic-bezier. vs-pagination-danger li:hover:not. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-danger ,. important;border:2px solid rgba var --vs-light ,1! 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba 255,186,0,. 15 ;background:rgba var --vs-warning ,. vs-input-number-size-mini button. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-success ,. 6s ease-in-out infinite;animation:dash 1. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-light ,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-warning ,. 1 ;background:rgba var --vs-warning ,. important;transform:translate 15px! important;background:rgba var --vs-dark ,. 5 ;-webkit-box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-dark ,. important;cursor:pointer;-webkit-transition:all. important;border-left:3px solid rgba var --vs-light ,1! 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-primary ,. important;border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0 5px 25px 0 rgba 0,0,0,. important;border-left:1px solid rgba var --vs-success ,1! 2 translateY -10px ;transform:scale 1. 6 ;z-index:300000;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-transition:all. 1s;position:relative;padding:8px;cursor:pointer;-webkit-box-shadow:0 5px 20px 0 rgba 0,0,0,. important;color:rgba var --vs-dark ,1! important;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-light ,1 ,rgba var --vs-light ,. 2s ease infinite;animation:indeterminate 1. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-primary ,. 0982936297• 5;cursor:default;pointer-events:none;background-color:rgba 0,0,0,. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-dark ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba 30,30,30,. important;border:2px solid rgba var --vs-success ,1! 5 ;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-primary ,1 ,rgba var --vs-primary ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-warning ,. 4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-success ,. 5 ;-webkit-box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-success ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-primary ,. important;border:3px solid rgba var --vs-light ,1! 8rem;cursor:default;-webkit-transition:all. 9 ;transform:translate 6px scale. 2 ;border-color:rgba var --vs-warning ,. important;transform:translate -50px! important;border-left:3px solid rgba var --vs-primary ,1! 25s ease;position:relative;-webkit-backface-visibility:visible;backface-visibility:visible;margin:0 2px;font-weight:700;color:rgba 0,0,0,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-dark ,. 2s ease infinite;animation:scale 1. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 255,186,0,. vs-pagination-primary li:hover:not. important;color:rgba var --vs-warning ,1! 15 ;background:rgba var --vs-primary ,. 1 ;box-shadow:0 4px 25px 0 rgba 0,0,0,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba 255,186,0,. important;border-left:1px solid rgba var --vs-light ,1! 4 ;-webkit-box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-warning ,. 2 ;background:rgba var --vs-warning ,. 3 ;box-shadow:0 3px 15px 0 rgba 0,0,0,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-primary ,. 1 ;transform:rotate 0deg scale. important;border:1px solid rgba var --vs-success ,1! 07 ;box-shadow:0 5px 20px 0 rgba 0,0,0,. 1 ;box-shadow:0 5px 15px 0 rgba 0,0,0,. 4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-warning ,. important;cursor:default;opacity:. 1 ;border-radius:6px;font-size:20px;-webkit-animation:openicon. 4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-success ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba 255,71,87,. 15 ;background:rgba var --vs-success ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-success ,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba 31,116,255,. 1 ;background:rgba var --vs-primary ,. 15 ;background:rgba var --vs-danger ,. vs-input-number-size-small button. 094-5572815• important;transform:translate -8px,-8px scale. 15 ;background:rgba var --vs-dark ,. 1 ;background:rgba var --vs-dark ,. important;background:rgba var --vs-danger ,. 1 ;background:rgba var --vs-light ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-primary ,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba 30,30,30,. 2 ;border-color:rgba var --vs-primary ,. important;border:2px solid rgba var --vs-danger ,1! 9 ;transform:translate -7px scale. vs-input-number-size-medium button. important;-ms-flex-direction:column-reverse! important;border-left:3px solid rgba var --vs-success ,1! 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 255,71,87,. 4s ease-in-out infinite,colors 5. 8rem;padding:10px 12px;display:block;color:inherit;text-decoration:none! important;border-left:1px solid rgba var --vs-dark ,1! important;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-danger ,1 ,rgba var --vs-danger ,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba 255,71,87,. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 70,201,58,. important;color:rgba var --vs-success ,1! 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-light ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-secondary ,. 1 ;box-shadow:0 5px 20px 0 rgba 0,0,0,. 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 70,201,58,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-primary ,. 1 ;background: fff;-webkit-animation:rebound. 4 ;background:rgba var --vs-primary ,. 1 ;transform:rotate 0deg scale. 1 ;background:rgba var --vs-danger ,. important;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-primary ,1 ,rgba var --vs-primary ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-secondary ,. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-primary ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-warning ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-dark ,. important;background:rgba var --vs-dark ,1! 2 inset;box-shadow:inset 0 -3px 0 0 rgba 0,0,0,. important;background:rgba var --vs-dark ,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba 31,116,255,. 2s ease;position:absolute;border-radius:5px;padding:. 5 ;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-light ,1 ,rgba var --vs-light ,. 1 ;box-shadow:0 0 5px 0 rgba 0,0,0,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba 70,201,58,. 6s ease-out infinite;animation:scale 3. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba 70,201,58,. input-icon-validate-secondary. 01 ;-webkit-box-shadow:0 2px 15px 0 rgba 0,0,0,. 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-warning ,. important;background:rgba var --vs-success ,1! 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-danger ,. 4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-danger ,. vs-pagination-warning li:hover:not. 1 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 0,0,0,. 7rem;-webkit-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;margin-bottom:3px;min-height:28px;color:rgba 0,0,0,. important;border:1px solid rgba var --vs-light ,1! 6 ;position:relative;display:block;-webkit-transition:all. important;border:3px solid rgba var --vs-warning ,1! important;transform:translate 8px,-8px scale. 4rem;border-radius:5px;border:1px solid rgba 0,0,0,. vs-pagination-success li:hover:not. 15 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 0,0,0,. important;transform:translate -50px! 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba 255,71,87,. 2 ;border-color:rgba var --vs-success ,. 2 ;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-box-shadow:0 0 0 0 rgba 0,0,0,. important;border:1px solid rgba var --vs-warning ,1! important;border:3px solid rgba var --vs-danger ,1! 5 ;box-shadow:0 0 20px 0 rgba var --vs-success ,. 4 ;-webkit-box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-light ,. important;background:rgba var --vs-warning ,. 9 ;transform:translate -6px scale. important;border-left:1px solid rgba var --vs-danger ,1! important;border:3px solid rgba var --vs-dark ,1! 1 ;border:1px solid rgba 0,0,0,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba 31,116,255,. 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-success ,. important;background:rgba var --vs-dark ,1! 1 ;background:rgba var --vs-warning ,. 0813337118• important;border:3px solid rgba var --vs-dark ,1! important;flex-direction:column-reverse! 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-dark ,. 2 translateY -10px ;transform:scale 1. 4 ;box-shadow:0 3px 12px 0 rgba 31,116,255,. important;background-image:linear-gradient 30deg,rgba var --vs-danger ,1 ,rgba var --vs-danger ,. vs-navbar-item-secondary:hover,. 4 ;-webkit-box-shadow:0 3px 12px 0 rgba var --vs-primary ,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba var --vs-secondary ,. 0881830655• 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-primary ,. 4 ;box-shadow:0 6px 15px -7px rgba 70,201,58,. important;transform:translate 50px! important;transform:translate 15px! 9 ;transform:translate -8px scale. vs-navbar-item-secondary:hover,. important;background:rgba var --vs-success ,1! 15 ;-webkit-box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-success ,. 3s ease;border-left:1px solid rgba 0,0,0,. important;border:2px solid rgba var --vs-primary ,1! 081-4414833• important;border:3px solid rgba var --vs-warning ,1! 15 ;box-shadow:0 0 25px 0 rgba var --vs-light ,. important;border-left:1px solid rgba var --vs-success ,1!。 。 。

3

。 。

19

。 。

20

。 。 。

10

。 。

2

。 。 。