آزمایش tsh。 تفسیر نتیجه آزمایش تیروئید + علائم کم کاری و پرکاری تیروئید

1,369• 1,970• 113• 953• 502• 991• 598• 1,900• 392• 1,369• 471• 1,744• 1,744• 470• 831• 5,169• 1,898• 598• 600• 1,083• 3,949• 729• 210. 832• 991• 3,950• 4,322• 1,962• 2,364• 2,366• 3,948• 1,120• 5,169• 358• 187• 113• 502• 192• 297• 2,039• 358• 187• 1,083• 209. 4,322• 899• 598• 191• 3,947• 212• 953• 297• 828• 830• 600• 1,120• 2,039• 899• 598• 212• 392• 730•。 。 。

。 。

。 。

4

。 。 。

8

。 。 。

。 。 。

20

7