عوارض قرص های اورژانسی。 عوارض مصرف قرص ال دی برای زنان

1,744• 3,950• 2,366• 5,169• 953• 832• 953• 600• 1,083• 297• 358• 212• 502• 598• 830• 1,900• 1,369• 828• 3,949• 187• 600• 899• 1,120• 1,083• 598• 2,039• 113• 1,899• 5,169• 1,744• 729• 3,949• 212• 1,969• 358• 1,369• 297• 4,322• 598• 192• 2,364• 729• 598• 899• 502• 192• 470• 832• 187• 2,039• 113• 991• 471• 4,322• 392• 1,120• 1,962• 991• 210. 3,948• 209. 392•。

。 。

12

。 。

1

。 。 。

8

。 。 。

19

。 。 。

8